درباره

پرنده فروشی سیروس یک پرنده فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.