درباره

چشمه نفتازبلاغی یک چشمه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.