درباره

دره تندیرجه یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.