درباره

اغذیه بندر یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.