درباره

کوه قاراقایا یک کوه واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.