درباره

مسیل انجیلان سلابی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.