درباره

روستای امیرآباد یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان شیخ درآباد است.