درباره

مسجد آقایارسلطان یک مسجد واقع در شهر میانه است.