درباره

دره ارجه قایا یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.