درباره

پارکینگ عمومی یک پارکینگ عمومی واقع در شهر میانه، خیابان بانک ملی است.