درباره

تعمیر و فروش دوچرخه اعتصامی یک تعمیرگاه دوچرخه و دوچرخه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان جنوبی است.