درباره

الکتریکی و برق صنعتی ترکمانی یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.