درباره

پنچر گیری پاریزان یک پنچر گیری واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.