درباره

مسجد امام حسین یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.