درباره

الکتریکی فرهنگ یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان شهید رحیمی است.