درباره

کوه مصلی گدیک یک کوه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.