درباره

دره گونی دره سی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.