درباره

مسیل دره چای یک مسیل واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.