درباره

دره آستنه این دره سی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.