درباره

روستای احمدآبادگروس یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.