درباره

دره آت درسی یک دره واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان مرکزی است.