درباره

صافکاری و نقاشی اتومبیل دوستان یک صافکاری و نقاشی اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.