درباره

مکانیکی و جلوبند سازی ناصر ابراهیم زاده یک تعمیرگاه و تعمیرات جلوبندی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.