درباره

شرکت تولیدی صنعتی روستا ماشین میانه یک شرکت واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.