درباره

درمانگاه شبانه روزی معلم یک مراکز درمانی واقع در شهر میانه، خیابان شهید ایمانی است.