درباره

دستگاه خودپرداز بانک ملی یک دستگاه خودپرداز واقع در شهر میانه، میدان معلم است.