درباره

میوه سرای یک میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.