درباره

موبایل سایه یک فروشگاه موبایل و تعمیرات موبایل واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی است.