درباره

تعمیرگاه مکانیکی قادر یک تعمیرگاه واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.