درباره

صافکاری و شاسی کشی مهدی یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.