درباره

سوپر مارکت شیرازی یک سوپر مارکت و میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان افق است.