درباره

اغذیه دهکده شبعه ۲ یک ساندویچی واقع در شهر میانه، خیابان امام خمینی (ره) شمالی است.