درباره

سوپر مارکت رها یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.