درباره

صافکاری و شاسی کشی رسول یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.