درباره

صافکاری و شاسی کشی برادران مهدی مقدمی یک صافکاری واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.