درباره

دبستان پسرانه شهید مصطفی خمینی یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان ارشاد است.