درباره

مرکز کارآفرینی دانش آموزان میانه یک مرکز کارآفرینی دانش آموزان واقع در شهر میانه، خیابان جهاد کشاورزی است.

نزدیک ترین مرکز کارآفرینی دانش آموزان