درباره

پرنده فروشی یک پرنده فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.