درباره

روستای قاسم درق یک روستا واقع در بخش مرکزی، دهستان اوچ تپه شرقی است.