درباره

مسجد علی اکبر یک مسجد واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان شرقی است.