درباره

مسیل دامجی بلاغ یک مسیل واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.