درباره

روستای آستانجین یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.