درباره

الکتریکی محسن یک فروشگاه لوازم الکتریکی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مطهری جنوبی است.