درباره

میوه فروشی یک میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان معلم جنوبی است.