درباره

سوپر مارکت خلیلی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.