درباره

چشمه یارمابلاغ یک چشمه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.