درباره

مسیل چایلاغ تمرکندی یک مسیل واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.