درباره

رودخانه آناچای یک رودخانه واقع در بخش ترکمانچای، دهستان بروانان غربی است.