درباره

سوپر مارکت اصغری یک سوپر مارکت و لبنیات فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید معیری است.