درباره

بوستان کاپیتان شهبازی یک بوستان واقع در شهر میانه، خیابان ارتش است.